首页

APP 下载 六只脚

楼主: 红火龙果

端午五台山鹿骨崖村西台中台北台台怀镇东台鸿门岩2日游

[复制链接]
发表于 2018-6-14 07:06:01 | 显示全部楼层
 When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed  beyond all suffering and difficulty.
 
 Shariputra, form does not differ from emptiness;  emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So, too, are feeling, cognition, formation, and consciousness.
 
 Shariputra, all dharmas are empty of characteristics.  They are not produced. Not destroyed, not defiled, not  pure, and they neither increase nor diminish. Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition,  formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of  touch, or dharmas; no field of the eyes, up to and  including no field of mind-consciousness; and no  ignorance or ending of ignorance, up to and including no  old age and death or ending of old age and death. There is no suffering, no accumulating, no extinction, no way, and  no understanding and no attaining.
 
 Because nothing is attained, the Bodhisattva, through  reliance on prajna paramita, is unimpeded in his mind.  Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana!
 
 All Buddhas of the three periods of time attain  Anuttarasamyaksambodhi through reliance on prajna  paramita. Therefore, know that prajna paramita is a  great spiritual mantra, a great bright mantra, a supreme  mantra, an unequalled mantra. It can remove all  suffering; it is genuine and not false. That is why the mantra of prajna paramita was spoken. Recite it like this:
 
 Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 07:08:27 | 显示全部楼层
 guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。
 
 shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。
 
 shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。
 
 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,
 
 bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,
 
 shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,
 
 wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,
 
 nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,
 
 nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。
 
 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。
 
 pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。
 
 wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。
 
 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。
 
 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,
 
 shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。
 
 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。
 
 jí shuō zhòu yuē:
 
 jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 07:19:33 | 显示全部楼层
art5071832735.jpg


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-14 12:20:51 | 显示全部楼层
红火龙果 发表于 2018-6-13 23:57
跟姐走啊,保证不挤

能啊,和我们一起去的喇叭沟门
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-14 12:27:20 | 显示全部楼层
红火龙果 发表于 2018-6-13 23:57
跟姐走啊,保证不挤

全面型人才,上天入地下海都行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-14 21:55:25 | 显示全部楼层
红火龙果 发表于 2018-6-13 23:57
跟姐走啊,保证不挤

不知道干啥的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 22:48:17 | 显示全部楼层
回京起点站是五台山而不是繁峙哈?
616f.jpg
貌似是602或者604?
601和603是北京到繁峙,602和604是繁峙到北京。

我明天下午有事,十二点半到达魏公村北大口腔医院洗牙复查。
上午刷票到10点,刷不到就不去了,也不打扰您了;刷到了就联系您。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 06:07:53 | 显示全部楼层
 如是我闻。一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。

 时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心?」

 佛言:「善哉,善哉。须菩提!如汝所说:如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨,汝今谛听!当为汝说:善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心。」

 「唯然。世尊!愿乐欲闻。」

 佛告须菩提:「诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心!所有一切众生之类:若卵生、若胎生、若湿生、若化生;若有色、若无色;若有想、若无想、若非有想非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者。何以故?须菩提!若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。

 「复次,须菩提!菩萨于法,应无所住,行于布施,所谓不住色布施,不住声香味触法布施。须菩提!菩萨应如是布施,不住于相。何以故?若菩萨不住相布施,其福德不可思量。

 「须菩提!于意云何?东方虚空可思量不?」

 「不也,世尊!」

 「须菩提!南西北方四维上下虚空可思量不?」

 「不也,世尊!」

 「须菩提!菩萨无住相布施,福德亦复如是不可思量。须菩提!菩萨但应如所教住。

 「须菩提!于意云何?可以身相见如来不?」

 「不也,世尊!不可以身相得见如来。何以故?如来所说身相,即非身相。」

 佛告须菩提:「凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来。」

 须菩提白佛言:「世尊!颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不?」

 佛告须菩提:「莫作是说。如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,于此章句能生信心,以此为实,当知是人不于一佛二佛三四五佛而种善根,已于无量千万佛所种诸善根,闻是章句,乃至一念生净信者,须菩提!如来悉知悉见,是诸众生得如是无量福德。何以故?是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相。

 「无法相,亦无非法相。何以故?是诸众生若心取相,则为著我人众生寿者。

 「若取法相,即著我人众生寿者。何以故?若取非法相,即著我人众生寿者,是故不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说:汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法。

 「须菩提!于意云何?如来得阿耨多罗三藐三菩提耶?如来有所说法耶?」

 须菩提言:「如我解佛所说义,无有定法名阿耨多罗三藐三菩提,亦无有定法,如来可说。何以故?如来所说法,皆不可取、不可说、非法、非非法。所以者何?一切贤圣,皆以无为法而有差别。」

 「须菩提!于意云何?若人满三千大千世界七宝以用布施,是人所得福德,宁为多不?」

 须菩提言:「甚多,世尊!何以故?是福德即非福德性,是故如来说福德多。」

 「若复有人,于此经中受持,乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼。何以故?须菩提!一切诸佛,及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法,皆从此经出。须菩提!所谓佛、法者,即非佛、法。

 「须菩提!于意云何?须陀洹能作是念:『我得须陀洹果』不?」

 须菩提言:「不也,世尊!何以故?须陀洹名为入流,而无所入,不入色声香味触法,是名须陀洹。」

 「须菩提!于意云何?斯陀含能作是念:『我得斯陀含果』不?」

 须菩提言:「不也,世尊!何以故?斯陀含名一往来,而实无往来,是名斯陀含。」

 「须菩提!于意云何?阿那含能作是念:『我得阿那含果』不?」

 须菩提言:「不也,世尊!何以故?阿那含名为不来,而实无来,是故名阿那含。」

 「须菩提!于意云何?阿罗汉能作是念:『我得阿罗汉道』不?」

 须菩提言:「不也,世尊!何以故?实无有法名阿罗汉。世尊!若阿罗汉作是念:『我得阿罗汉道』,即为著我人众生寿者。世尊!佛说我得无诤三昧,人中最为第一,是第一离欲阿罗汉。我不作是念:『我是离欲阿罗汉』。世尊!我若作是念:『我得阿罗汉道』,世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者!以须菩提实无所行,而名须菩提是乐阿兰那行。」

 佛告须菩提:「于意云何?如来昔在然灯佛所,于法有所得不?」

 「世尊!如来在然灯佛所,于法实无所得。」

 「须菩提!于意云何?菩萨庄严佛土不?」

 「不也,世尊!何以故?庄严佛土者,则非庄严,是名庄严。」

 「是故须菩提,诸菩萨摩诃萨应如是生清净心,不应住色生心,不应住声香味触法生心,应无所住而生其心。

 「须菩提!譬如有人,身如须弥山王,于意云何?是身为大不?」

 须菩提言:「甚大,世尊!何以故?佛说非身,是名大身。」

 「须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,于意云何?是诸恒河沙宁为多不?」

 须菩提言:「甚多,世尊!但诸恒河尚多无数,何况其沙!」

 「须菩提!我今实言告汝:若有善男子、善女人,以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施,得福多不?」

 须菩提言:「甚多,世尊!」

 佛告须菩提:「若善男子、善女人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,而此福德胜前福德。复次,须菩提!随说是经,乃至四句偈等,当知此处,一切世间、天、人、阿修罗,皆应供养,如佛塔庙,何况有人尽能受持读诵。须菩提!当知是人成就最上第一希有之法,若是经典所在之处,则为有佛,若尊重弟子。」

 尔时,须菩提白佛言:「世尊!当何名此经?我等云何奉持?」

 佛告须菩提:「是经名为《金刚般若波罗蜜》,以是名字,汝当奉持。所以者何?须菩提!佛说般若波罗蜜,则非般若波罗蜜。须菩提!于意云何?如来有所说法不?」

 须菩提白佛言:「世尊!如来无所说。」

 「须菩提!于意云何?三千大千世界所有微尘是为多不?」

 须菩提言:「甚多,世尊!」

 「须菩提!诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。如来说:世界,非世界,是名世界。

 「须菩提!于意云何?可以三十二相见如来不?」

 「不也,世尊!何以故?如来说:三十二相,即是非相,是名三十二相。」

 「须菩提!若有善男子、善女人,以恒河沙等身命布施;若复有人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,其福甚多!」

 尔时,须菩提闻说是经,深解义趣,涕泪悲泣,而白佛言:「希有,世尊!佛说如是甚深经典,我从昔来所得慧眼,未曾得闻如是之经。世尊!若复有人得闻是经,信心清净,则生实相,当知是人,成就第一希有功德。世尊!是实相者,则是非相,是故如来说名实相。世尊!我今得闻如是经典,信解受持不足为难,若当来世,后五百岁,其有众生,得闻是经,信解受持,是人则为第一希有。何以故?此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何?我相即是非相,人相、众生相、寿者相即是非相。何以故?离一切诸相,则名诸佛。」

 佛告须菩提:「如是!如是!若复有人,得闻是经,不惊、不怖、不畏,当知是人甚为希有。何以故?须菩提!如来说:第一波罗蜜,非第一波罗蜜,是名第一波罗蜜。须菩提!忍辱波罗蜜,如来说非忍辱波罗蜜。何以故?须菩提!如我昔为歌利王割截身体,我于尔时,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故?我于往昔节节支解时,若有我相、人相、众生相、寿者相,应生嗔恨。须菩提!又念过去于五百世作忍辱仙人,于尔所世,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故须菩提!菩萨应离一切相,发阿耨多罗三藐三菩提心,不应住色生心,不应住声香味触法生心,应生无所住心。若心有住,则为非住。

 「是故佛说:菩萨心不应住色布施。须菩提!菩萨为利益一切众生,应如是布施。如来说:一切诸相,即是非相。又说:一切众生,则非众生。须菩提!如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。

 「须菩提!如来所得法,此法无实无虚。须菩提!若菩萨心住于法而行布施,如人入暗,则无所见;若菩萨心不住法而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。

 「须菩提!当来之世,若有善男子、善女人,能于此经受持读诵,则为如来以佛智慧,悉知是人,悉见是人,皆得成就无量无边功德。

 「须菩提!若有善男子、善女人,初日分以恒河沙等身布施,中日分复以恒河沙等身布施,后日分亦以恒河沙等身布施,如是无量百千万亿劫以身布施;若复有人,闻此经典,信心不逆,其福胜彼,何况书写、受持、读诵、为人解说。

 「须菩提!以要言之,是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说,为发最上乘者说。若有人能受持读诵,广为人说,如来悉知是人,悉见是人,皆成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德,如是人等,则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故?须菩提!若乐小法者,著我见、人见、众生见、寿者见,则于此经,不能听受读诵、为人解说。

 「须菩提!在在处处,若有此经,一切世间、天、人、阿修罗,所应供养;当知此处,则为是塔,皆应恭敬,作礼围绕,以诸华香而散其处。

 「复次,须菩提!善男子、善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道,以今世人轻贱故,先世罪业则为消灭,当得阿耨多罗三藐三菩提。

 「须菩提!我念过去无量阿僧祇劫,于然灯佛前,得值八百四千万亿那由他诸佛,悉皆供养承事,无空过者;若复有人,于后末世,能受持读诵此经,所得功德,于我所供养诸佛功德,百分不及一,千万亿分、乃至算数譬喻所不能及。

 「须菩提!若善男子、善女人,于后末世,有受持读诵此经,所得功德,我若具说者,或有人闻,心则狂乱,狐疑不信。须菩提!当知是经义不可思议,果报亦不可思议。」

 尔时,须菩提白佛言:「世尊!善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,云何应住?云何降伏其心?」

 佛告须菩提:「善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提者,当生如是心,我应灭度一切众生。灭度一切众生已,而无有一众生实灭度者。何以故?若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,则非菩萨。所以者何?须菩提!实无有法发阿耨多罗三藐三菩提者。

 「须菩提!于意云何?如来于然灯佛所,有法得阿耨多罗三藐三菩提不?」

 「不也,世尊!如我解佛所说义,佛于然灯佛所,无有法得阿耨多罗三藐三菩提。」

 佛言:「如是,如是。须菩提!实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提!若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提,然灯佛则不与我授记:『汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。』以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提,是故然灯佛与我授记,作是言:『汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。』何以故?如来者,即诸法如义。

 「若有人言:如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提!实无有法,佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提!如来所得阿耨多罗三藐三菩提,于是中无实无虚。是故如来说:一切法皆是佛法。须菩提!所言一切法者,即非一切法,是故名一切法。

 「须菩提!譬如人身长大。」

 须菩提言:「世尊!如来说:人身长大,则为非大身,是名大身。」

 「须菩提!菩萨亦如是。若作是言:『我当灭度无量众生』,则不名菩萨。何以故?须菩提!无有法名为菩萨。是故佛说:一切法无我、无人、无众生、无寿者。须菩提!若菩萨作是言:『我当庄严佛土』,是不名菩萨。何以故?如来说:庄严佛土者,即非庄严,是名庄严。须菩提!若菩萨通达无我、法者,如来说名真是菩萨。

 「须菩提!于意云何?如来有肉眼不?」

 「如是,世尊!如来有肉眼。」

 「须菩提!于意云何?如来有天眼不?」

 「如是,世尊!如来有天眼。」

 「须菩提!于意云何?如来有慧眼不?」

 「如是,世尊!如来有慧眼。」

 「须菩提!于意云何?如来有法眼不?」

 「如是,世尊!如来有法眼。」

 「须菩提!于意云何?如来有佛眼不?」

 「如是,世尊!如来有佛眼。」

 「须菩提!于意云何?恒河中所有沙,佛说是沙不?」

 「如是,世尊!如来说是沙。」

 「须菩提!于意云何?如一恒河中所有沙,有如是等恒河,是诸恒河所有沙数,佛世界如是,宁为多不?」

 「甚多,世尊!」

 佛告须菩提:「尔所国土中,所有众生,若干种心,如来悉知。何以故?如来说:诸心皆为非心,是名为心。所以者何?须菩提!过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。

 「须菩提!于意云何?若有人满三千大千世界七宝以用布施,是人以是因缘,得福多不?」

 「如是,世尊!此人以是因缘,得福甚多。」

 「须菩提!若福德有实,如来不说得福德多;以福德无故,如来说得福德多。

 「须菩提!于意云何?佛可以具足色身见不?」

 「不也,世尊!如来不应以色身见。何以故?如来说:具足色身,即非具足色身,是名具足色身。」

 「须菩提!于意云何?如来可以具足诸相见不?」

 「不也,世尊!如来不应以具足诸相见。何以故?如来说:诸相具足,即非具足,是名诸相具足。」

 「须菩提!汝勿谓如来作是念:『我当有所说法。』莫作是念,何以故?若人言:如来有所说法,即为谤佛,不能解我所说故。须菩提!说法者,无法可说,是名说法。」

 尔时,慧命须菩提白佛言:「世尊!颇有众生,于未来世,闻说是法,生信心不?」

 佛言:「须菩提!彼非众生,非不众生。何以故?须菩提!众生众生者,如来说非众生,是名众生。」

 须菩提白佛言:「世尊!佛得阿耨多罗三藐三菩提,为无所得耶?」

 「如是,如是。须菩提!我于阿耨多罗三藐三菩提乃至无有少法可得,是名阿耨多罗三藐三菩提。

 「复次,须菩提!是法平等,无有高下,是名阿耨多罗三藐三菩提;以无我、无人、无众生、无寿者,修一切善法,则得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提!所言善法者,如来说非善法,是名善法。

 「须菩提!若三千大千世界中所有诸须弥山王,如是等七宝聚,有人持用布施;若人以此《般若波罗蜜经》,乃至四句偈等,受持、为他人说,于前福德百分不及一,百千万亿分,乃至算数譬喻所不能及。

 「须菩提!于意云何?汝等勿谓如来作是念:『我当度众生。』须菩提!莫作是念。何以故?实无有众生如来度者,若有众生如来度者,如来则有我人众生寿者。须菩提!如来说:『有我者,则非有我,而凡夫之人以为有我。』须菩提!凡夫者,如来说则非凡夫。

 「须菩提!于意云何?可以三十二相观如来不?」

 须菩提言:「如是!如是!以三十二相观如来。」

 佛言:「须菩提!若以三十二相观如来者,转轮圣王则是如来。」

 须菩提白佛言:「世尊!如我解佛所说义,不应以三十二相观如来。」

 尔时,世尊而说偈言:

 「若以色见我 以音声求我

 是人行邪道 不能见如来

 「须菩提!汝若作是念:『如来不以具足相故,得阿耨多罗三藐三菩提。』须菩提!莫作是念:『如来不以具足相故,得阿耨多罗三藐三菩提。』

 「须菩提!汝若作是念,发阿耨多罗三藐三菩提者,说诸法断灭。莫作是念!何以故?发阿耨多罗三藐三菩提者,于法不说断灭相。

 「须菩提!若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施;若复有人知一切法无我,得成于忍,此菩萨胜前菩萨所得功德。须菩提!以诸菩萨不受福德故。」

 须菩提白佛言:「世尊!云何菩萨不受福德?」

 「须菩提!菩萨所作福德,不应贪著,是故说不受福德。

 「须菩提!若有人言:如来若来若去、若坐若卧,是人不解我所说义。何以故?如来者,无所从来,亦无所去,故名如来。

 「须菩提!若善男子、善女人,以三千大千世界碎为微尘,于意云何?是微尘众宁为多不?」

 「甚多,世尊!何以故?若是微尘众实有者,佛则不说是微尘众,所以者何?佛说:微尘众,则非微尘众,是名微尘众。世尊!如来所说三千大千世界,则非世界,是名世界。何以故?若世界实有,则是一合相。如来说:一合相,则非一合相,是名一合相。」

 「须菩提!一合相者,则是不可说,但凡夫之人贪著其事。

 「须菩提!若人言:佛说我见、人见、众生见、寿者见。须菩提!于意云何?是人解我所说义不?」

 「世尊!是人不解如来所说义。何以故?世尊说:我见、人见、众生见、寿者见,即非我见、人见、众生见、寿者见,是名我见、人见、众生见、寿者见。」

 「须菩提!发阿耨多罗三藐三菩提心者,于一切法,应如是知,如是见,如是信解,不生法相。须菩提!所言法相者,如来说即非法相,是名法相。

 「须菩提!若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施,若有善男子、善女人,发菩萨心者,持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,为人演说,其福胜彼。云何为人演说,不取于相,如如不动。何以故?

 「一切有为法 如梦幻泡影

 如露亦如电 应作如是观」

 佛说是经已,长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、一切世间、天、人、阿修罗,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 06:29:58 | 显示全部楼层
 尔时文殊师利菩萨。在毗卢遮那大会中。从座而起顶礼佛足。白佛言世尊。我今说本五字陀罗尼。若有善男子善女人。才诵一遍者。一切如来所说法义修多罗藏。读诵受持等彼功德。毗卢遮那佛。告文殊师利言。随意说之。
 
 尔时文殊师利即说。明曰。
 
 阿啰跛者曩
 
 才说此陀罗尼。一切如来所说法。摄入五字陀罗尼中。能令众生般若波罗蜜多成就。我今当说曼荼罗法。或十四日十五日。选择极清净处作曼茶罗。以瞿摩夷涂地。复以白檀香泥涂之。随意大小。于曼荼罗中。画文殊师利五髻童子形状。身如郁金色。种种璎珞庄严其身。右手把金刚剑左手把梵夹。坐于月轮中。于月轮四面。周旋书五字陀罗尼。阿阇梨对于此坛。结金刚剑印念诵。时文殊师利加持此阿阇梨。即得无碍辩才。仍为现身。一一解释此陀罗尼甚深义理。时阿阇梨即当礼拜出道场外。为弟子受菩萨戒。即以绯帛覆眼。引入坛场门次而立。时阿阇梨告弟子言。汝今获一切如来般若波罗蜜。自今已后不应向人而说此明。勿令破汝三摩耶法。此陀罗尼极应秘密。阿啰跛者曩者。是满一切愿义。何以故。
 
 阿字者乐欲菩提义。啰字者深着不舍众生义。跛字者第一义谛义。者字者妙行义。曩字者无自性义。乐欲菩提不舍众生。深入第一义谛中行行。修习诸法无有自性。若如是修满一切愿。此诸愿中证如来位及执金刚。不求当得。
 
 我今又说契印曼茶罗。坛中画金刚剑。四面各于本方。画八供养契及四摄契。对于此坛念诵。不久即当成就。
 
 我今又说三摩耶曼荼罗。坛中书五字及八供养四摄种子字。对此坛念诵而作是言。阿字门者诸法本不生。日日念诵。不久一切罪障消灭速得成就。
 
 我今又说羯磨曼荼罗。坛中安般若波罗蜜经卷。日日读诵念诵。以种种供养而供养之。不久即当成就。
 
 我今当说画像法。或白氎绢素等中。画文殊师利菩萨。坐月轮中。轮内周旋书五字。四面画八供养及四摄。如大坛法。对此像前如法念诵而作是言。诸法自性成就。念诵数满五十万遍。即获无尽辩才。如文殊师利菩萨等无有异。飞腾虚空所求世间出世间事悉得成就。
 
 又念诵数满一俱胝。离诸苦恼。满二俱胝遍。五无间等一切罪障永尽无余。三俱胝遍。证悟一切诸三昧门。四俱胝遍获大闻持。五俱胝遍成阿耨多罗三藐三菩提。
 
 又法于舍利塔四面。周旋右转书五字陀罗尼。绕塔行道念诵勿令断绝。满五落叉遍。
 
 尔时如来及文殊师利执金刚等。于虚空中而现其身仍为说法。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 06:37:31 | 显示全部楼层
若闻文殊名,或见形像者,百千劫中不堕恶道。若称念文殊名,设有重障者,不堕阿鼻极猛火处,常生他方清净国土,值佛闻法,得无生忍。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

精彩推荐

快速回复 返回顶部 返回列表